Algemene Voorwaarden | picanova.nl

Algemene Voorwaarden

 1. Geldigheid

  Contractanten in het kader van de volgende Algemene Voorwaarden is de Picanova GmbH Hohenzollernring 25 50672 Keulen (hierna aangeduid als "picanova") en de klant.

  Voor de zakelijke relatie tussen de "picanova" en de besteller gelden uitstluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van het plaatsen van de bestelling geldige versie. Afwijkende voorwaarden van de besteller erkent picanova niet aan, tenzij picanovauitdrukkelijk in schriftelijk vorm de geldigheid hiervan heeft toegestemd.

 2. Prijzen

  Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk geldige BTW (op dit moment 19 procent), zonder de kosten van verpakking en verzending. Kosten van verpakking en verzending (verzendkosten) worden overeenstemming onze specificatie apart op de rekening vermeld. Alle genoemde prijzen, ook voor verpakking en verzending, zijn alleen geldig op het moment van de bestelling. Bij het updaten van de websites van picanova zijn alle eerder vermelde prijzen en andere informatie niet meer geldig. Toonaangevend is telkens de op het tijdstip van de bestelling geldige versie.

 3. Betalingsvoorwaarden

  De klant kan bij de bestelling de betalingswijze uitkiezen vooruitbetaling, betaling via creditcard, automatische incasso, PayPal). Betalingen gelden als voldaan vanaf de dag dat picanova over het bedrag kan beschikken. De kosten van de betaling, met name betalingen uit het buitenland, zijn voor rekening van de klant.

 4. Annuleringsrecht/Melding van annulering

  Wanneer is annulering niet geldig

  In overeenstemming met § 312g para 2 No. 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek is het annuleringsrecht niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet voorgefabriceerd zijn en die individueel geselecteerd of gespecifieerd in hun materiële aspecten door de klanten, of die ondubbelzinnig gemaakt zijn volgens de persoonlijke eisen van de klant. Overeenkomstig is er in principe geen annuleringsrecht van toepassing op contracten, die zijn afgesloten met Picanova. Indien, evenwel, het annuleringsrecht zou voortkomen in uitzonderlijke omstandigheden, geldt het volgende voor klanten binnen de betekening zoals gesteld in § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek: U hebt het recht binnen veertien dagen het contract te annuleren zonder opgave van reden. Het annuleringsrecht geldt gedurende veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij door u aangewezen (anders dan de koerier) bezit neemt of heeft van de goederen. Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, dient u ons middels een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring (zoals een brief via de post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te annuleren. U kunt het template annuleringsformulier hiervoor gebruiken; maar u bent niet verplicht het zo te doen. Om uw annulering te laten gelden, volstaat het om de melding van de uitoefening van uw annuleringsrecht voorafgaand aan het verlopen van de annuleringsperiode naar het volgende adres te sturen:

  Picanova GmbH
  Hohenzollernring 25
  50672 Keulen
  Duitsland
  Telefoon: +49 (0)180 5 588753* - (maandag-vrijdag 11-16 uur) (Bellen via mobiel netwerk kan tot hogere kosten leiden.) 
  Fax: +49 (0)180 5 226829*

   

  (* € 0,14 via een vaste telefoonaansluiting van de Duitse Telekom, mobiel tarief max. 42 cent.  Kosten per minuut corresponderen naar het tarief van uw netwerk provider voor een normaal internationaal telefoongesprek.)

  E-mail: info@picanova.nl

  Gevolgen annulering

  Indien u dit contract annuleert, zullen we alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten door uw leveringskeuze die niet de door ons aangewezen en goedkoopste leveringsmethode was), zonder enige vertraging en niet later dan 14 dagen te beginnen van de dag dat u uw contract heeft opgezegd. We zullen de zelfde betalingsmethode gebruiken om u te vergoeden, net zoals bij de originele transactie, behalve anders vermeld: u zal geen extra kosten aangerekend worden voor deze annulering.

  We hebben het recht om een terugbetaling te weigeren tot we de bestelde goederen hebben teruggekregen of tot als u een bewijs hebt dat u de bestelde goederen heeft teruggestuurd. U moet de bestelling zonder vertraging terugsturen en niet later dan 14 dagen, te beginnen van de dag dat u ons op de hoogte bracht van de annulatie. De datum van terugbetaling is haalbaar als u binnen de 14 dagen de bestelling terugstuurt.

  U bent aansprakelijk voor de kosten die gepaard gaan met het terugsturen van de bestelling. U bent enkel verplicht om verantwoording af te leggen voor enig waardeverlies van de goederen, indien dergelijk waardeverlies toe te schrijven is aan uw omgang met de goederen, voor redenen die niet nodig zijn om u te vergewissen van de aard, eigenschappen, en functionaliteit van de goederen.

 5. Leveringsvoorwaarden

  Levering geschiedt door het verzenden aan het door de klant meegedeelde leveradres, conform de op de website beschreven voorwaarden. De levertijd bestaat uit de aangaven op de website alsook de mededeling aan de klant in de opdrachtbevestiging. Elke levering is onder voorwaarde, dat picanova zelf op tijd en naar behoren wordt beleverd. Indien een door de klant besteld product tegen de verwachting in, ondanks de tijdige dispositie van picanova uit door aanvaardbare redenen niet ter beschikking staan, heeft picanova het recht, de klant in plaast van het bestelde product een kwalitatief en qua prijs evenredig product aan te bieden of de overeenkomst nietig te verklaren. picanova informeert de klant onmiddellijk als er niet aan de bestelling kan worden voldaan, en zal reeds gedane betalingen direct terugbetalen. picanova is gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Vertraagde levering door picanova geeft de besteller geen recht op schadevergoeding, tenzij picanova groof nalatig of met opzet heeft gehandeld. Verdere aanspraken van de klant zijn voorbehouden. Als de vertraging gebaseerd is op oorzaken, waar picanova geen invloed op heeft (overmacht, schuld van anderen, e.a.) wordt de termijn navenant aangepast. De klant wordt hierover direct geïnformeerd. Als de reden voor de vertraging langer dan vier weken, beginnend na het afsluiten van de overeenkomst, duurt, heeft iedere partij het recht, het contract te annuleren. Als de klant tijdens het leveren niet aanwezig is, en het pakket niet binnen 7 werkdagen bij het desbetreffende postkantoor afhaalt, of als de klant weigert het pakket aan te nemen, heeft picanova het recth, de bestelling te annuleren en de overeenkomst nietig te verklaren. De levering geschiedt uitsluitend via GLS.

 6. Garantie

  De wettelijke aansprakelijkheid voor defecten. De overdracht van claims van de klant zijn niet mogelijk. Voor zover er niets anders wordt aangetoond, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de juridische redenen - uitgesloten. picanova is daarom niet aansprakelijk voor beschadigingen, die niet aan het bestelde zijn ontstaan; picanova is in het bijzonder niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de koper. Wanneer de contractuele aansprakelijkheid van picanova uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten. Duidelijke gebreken dient de klant direct, echter niet later dan twee weken na ontvangst van de levering, schriftelijk mee te delen. Een latere mededeling van dergelijke gebreken is uitgesloten. Er is geen sprake van gebreken, als de geleverde kwaliteit conform de technische standaard voor digitale foto-ontwikkeling en -verwerking is. Verschillen qua kleur tussen de prints en de originele foto's kunnen technisch niet worden vermeden en worden daarom niet als gebrek aangezien. Ook is er geen sprake van een gebrek, als het verlies van de kwaliteit het door een slechte kwaliteit (b.v. "resolutie" van het originele fotobestand) duidelijk wordt. Een bijzondere toestand van de te leveren goederen is niet overeengekomen. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet, als de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid, of als er sprake is van lichamelijk letsel. Verder geldt deze ook niet, als de klant wettelijk geregelde claims indient. Voor zover picanova nalatig contractuele verplichtingen niet nakomt, is de verplichting op vergoeding van materiële schades beperkt tot de typische ontstane schade. Als het te verhelpen door middel van een vervangende levering geschiedt, is de koper verplicht de goederen die in eerste instantie werden geleverd, binnen 30 dagen aan picanova te retourneren, de kosten hiervoor worden door picanova betaald. De terugkeer van het defecte product dient te geschieden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. picanova behoudt zich het recht om op grond van de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te eisen. De verjaringstermijn is vierentwintig maanden, beginnend vanaf de levering.

 7. Eigendomsvoorbehoud

  De bestelde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van picanova. Voor de eigendomsoverdracht is een verkoop, verhuur, inpandgeving, zekerheidseigendom, verwerking, andere vervreemding of wijziging zonder de uitdrukkelijke toestemming van picanova niet toegestaan.

 8. Compensatieverbod, retentierecht

  De klant is niet gerechtigd eigen vorderingen met betalingsvorderingen van picanova te compenseren, tenzij de vorderingen van de klant ontegensprekelijk of rechtsgeldig zijn verklaard. De klant is niet bevoegd betalingsvorderingen van picanova rechten op retentie - ook op basis van klachten - aan te rekenen, tenzij deze uit dezelfde overeenkomst voortvloeien.

 9. Auteursrecht

  De klant is voor de inhoud van de fotobestanden zelf verantwoordelijk. Bij alle overgedragen werken, bestanden en foto's alsook het archiveren van fotobestanden wordt er van uit gegaan, dat de klant de vereiste auteursrechten, handelsmerken of andere rechten hiervan bezit. In het geval van schending van deze rechten is de klant verplicht, picanova voor vorderingen van derden te vrijwaren. Dit gebeurt principieel door de schuldovername tegenover de schuldeiser. Als deze met de schuldovername niet eens is, stelt de klant picanova in de interne verhouding tussen beide vrij van eventuele vorderingen. De klant zal picanova in dit geval bij de verdediging van de vordering ondersteunen. Kosten (vertegenwoordiging door een advocaat, de gerechtskosten, boetes, enz.) die hieruit voortvloeien, worden door de klant betaald.

 10. Licentieverlening

  De klant behoudt alle rechten van alle documenten, die door de klant of een door de klant bevoegde persoon aan picanova werden overgedragen. Voor het uitvoeren van de opdracht verleent de klant picanova het tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte recht, de aan picanova ter beschikking gestelde fotobestanden in het kader van de in het contract vastgelegde te leveren diensten uit te voeren. Dit omvat het bewaren, reproduceren en bewerken van de fotobestanden. Dit omvat ook het recht, individuele foto's derden ter beschikking te stellen voor het oplossen van fouten.

 11. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, recht van de verrichten

  De klant is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhouden. Hij verzekerd door het plaatsen van de bestelling dat de inhoud van de overgedragen fotobestanden niet tegen het strafrecht, met name niet in strijd zijn met de bepalingen §§ 86 vlg., 184 vlg. StGB (het Duitse Wetboek van Strafrecht). picanova is bovendien niet verplicht, diensten uit te voeren, die een schending van de wet door picanova tot gevolg hebben. Als de inhoud van de door de klant verstuurde bestanden in strijd zijn met strafrechtelijke bepalingen, zal picanova hiervan aangifte doen. Vanwege dezelfde reden heeft picanova het recht de dienst te weigeren en het contract te ontbinden. picanova heeft het recht, is echter niet verplicht de door de klant in zijn web-album geplaatste inhouden op rechtmatigheid te controleren. Voor zover volgens de opvatting van picanova de inhoud tegen de geldende wetten verstoot, heeft picanova het recht zonder kennisgeving de inhoud te verwijderen. In geval van klachten of bezwaar van derden met betrekking tot de informatie van de klant, ongeacht om welke wettelijke reden, zal picanova de inhoud in ieder geval per omgaande verwijderen. Een claim tegenover picanova vanwege het blokkeren van inhoud na een aangifte of bezwaar van derden is uitgesloten, voor zover picanova geen inhoud met grove nalatigheid of opzettelijk ongerechtvaardigd heeft verwijderd.

 12. De Platform voor Online Geschillenbeslechting volgens artikel 14 ODR-Verordening (EU) 524/2013

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), hetgeen beschikbaar is via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om deel te nemen in een procedure voor geschillenbeslechting voordat een consument geschillencommissie zijn niet verplicht en niet bereid.

 13. Ongeldige bepalingen, bevoegde rechtbank

  Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van het gehele contract. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling. Indien de klant een koopman, juridische entiteit van publiek recht of de publiekrechtelijk fonds is, is Keulen de exclusief bevoegde rechtbank voor alle uit een contract ontstane of voortvloeiende geschillen. Hetzelfde geldt indien een klant geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, een klant na het afsluiten van een contract zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland heeft veranderd, of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde van het beroep onbekend is.

 14. Geldend recht

  Voor de afsluiting en afwikkeling van alle contracten geldt het Duitse recht.

  De gelding van het VN-kooprecht is uitgesloten.

Snel en Veilig betalen:
 • Snel en Veilig betalen
*Alle prijzen incl. BTW, plus verzending